Om samfälligheten

Häverö-Östernäs Samfällighetsförening är en av Roslagens större samfälligheter med ett 250-tal medlemsfastigheter belägen i Herräng norra Roslagen vid Singöfjärden. Vi förvaltar 4 gemensamhetsanläggningar omfattande över 1 mil väg med tillhörande grönområden, 2 hamnanläggningar, 3 badplatser och ett vattendistributionsnät. Våra medlemmar är fastighetsägare inom samfällighetens verksamhetsområde.

Foto: Tord Jansson

Delägare i respektive GA är fastställt vid Lantmäteriförrättning. Att få inträda eller utträda ur GA 2, 3 och 4 kräver en lantmäteriförrättning. För GA:8 räcker överenskommelse mellan två fastighetsägare vid ändring av hamnandelar. Särsklid blankett för sådan överenskommelse skall dock fyllas i och skickas in till Lantmäteriet för registrering ( finns under Länkar ).

Tomtområdet bildades i slutet på 1960-talet. Utöver samfällighetslagen är det i mångt och mycket de ursprungliga anläggningsförrättningarna som fortfarande reglerar verksamheten och vad som skall göras rörande Herräng 1:71 och 11:2 (tidigare benämningar Östernäs 1:1 och 1:2).

Det råder generellt trädfällningsförbud inom grönområdet. Det är alltså inte tillåtet för tomtägare att fälla träd utanför egen tomt utan tillstånd från styrelsen. Markägaren har inte heller rätt att medge tomtägare att ta ner träd utanför egen tomt. Begäran om att få ta ner träd utanför tomtmark skall ställas till föreningens styrelse. När det gäller farliga träd skall markägaren meddelas detta så att markägaren får möjlighet att åtgärda.

Utanför grönområdet (mot öster närmast havet) finns 2 områden vilka benämnes strandskyddsområde som åtnjuter särskilt skydd (bl.a byggnadsförbud).

Syfte

Syftet med samfällighetsföreningen är att förvalta gemensamhetsanläggningarna enligt föreningens stadgar samt Lag (1973:1150) förvaltning om samfälligheter och Lag (1773: 1149) anläggningslag. Föreningen ska tillgodose medlemmarnas gemensamma intressen.

Styrelse

Under löpande år svarar styrelsen för förvaltningen av samfälligheten. Inom styrelsen utses ansvariga för driften av respektive gemensamhetsanläggning.

Delägare/medlemmar

En medlem i samfällighetsföreningen är den som äger en fastighet och som därigenom är delägare i en eller flera av de fyra gemensamhetsanläggningarna. Föreningens medlemmar har rösträtt enligt andelstalet i respektive gemensamhetsanläggning. Vilka gemensamhetsanläggningar man är delägare i framgår av fastighetsregistret. Som delägare är man skyldig att vara medlem i samfällighetsföreningen.

Ändrade ägarförhållanden eller adress

Vid ändrade ägarförhållanden ansvarar säljaren för att samfällighetens styrelse meddelas namn, adress och telefonnummer på ny ägare. Har fastighet flera delägare skall en av delägarna stå som mottagare av fakturor.

Avgifter

Förvaltningen finansieras genom medlemsavgifter i enlighet med registrerade andelar i respektive GA. Uttaxering görs vanligen två gånger per år.

Vid köp av fastighet i vår samfällighet

Om den förre ägaren inte har betalt uttaxerade avgifter så äger samfälligheten rätt att kräva dessa av den nye ägaren upp till ett års obetalda avgifter.

Båtplats

Särskilda regler gäller fastighet som har andel i hamnanläggningen. Vid försäljning av fastighet följer andelen i GA:8 Hamn med, men inte själva båtplatsen. Den plats som tidigare ägare har haft går in i en kö, som administreras av styrelsen. Kontakta därför hamnansvarig inför en fastighetsförsäljning, så kan vi hjälpa till med information.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.