Nyheter – februari 2024
Nyheter – november 2023
Nyheter – september 2023
Nyheter – juli 2022
Nyheter – maj 2020
Nyheter – mars 2018
Nyheter – februari 2018
Nyheter – november 2017

Vägnära röjning

Publicerad torsdag 8 mar 2018, 16:37

Växtligheten utmed våra vägar tar sig allt närmare vägbanorna. För att skapa mera luft runt vägbanorna kommer nu en röjning att genomföras på samtliga vägar där behov finns. Såväl sly och buskage som träd i olika storlekar kommer att röjas. På en hel del håll lutar träd en bit över vägbanan vilket gör att det ligger i farans riktning att vi får nedfallna träd över vägen om vi inte gör något. Den risken finns ändå vid stormar men en röjning ska i alla fall minska riskerna. Dessutom slår det i backspeglar och annat på fordonen som används för att sköta vägunderhållet vid t ex dikesklippning.

Eftersom det är föreningens skyldighet att sköta vägunderhållet inkl intilliggande växtlighet så är det vår plikt att röja sådan växtlighet intill vägarna så att underhåll underlättas och att upptorkning efter snösmältning och tunga regn förbättras.

Riktmärket för röjningen är 2 m från vägbanans kant och 4-5 m rakt upp. Röjningen sker primärt på markägarens mark, dvs den del som tillhör de grönområden som föreningen har att förvalta. Men det kan även bli fråga om att ta bort sådan växtlighet som kommer från enskilda tomter och som lutar ut mot vägen.

Vi har meddelat entreprenören att undantag kan göras om enskilda tomtägare t ex ansat/vårdat träd vid sina infarter och de inte stör vägunderhållet eller framkomligheten för olika maskiner samt att de inte täcker en stor del av vägen och därmed hindrar en bra torkning. Tomtägare som har träd i anslutning till sina infarter men som inte står på den egna tomten och bedöms vara välskötta kommer att kontaktas och det blir en individuell dialog / bedömning om nedtagning eller inte ska ske.

Träd som står längs tomter mot dike/väg men inte vid infart (och fortfarande på grönområdet) kan komma att tas bort utan dialog med tomtägaren om det tydligt bedöms att hindra syftet med röjningen, dvs skapa mera luft runt vägarna, bättre framkomlighet för de större fordonen och bättre vägtorkning.

Entreprenören kommer att notera ”tveksamma” träd och sen kontaktas berörda tomtägare för att diskutera hur vi ska hantera det enskilda fallet.

Om man redan nu har önskemål att behålla specifika träd vid sin infart, maila GA-ansvarig på vag@herrang.nu så tittar vi på det tillsammans.

I övrigt kommer ris och stockar i samband med röjningen att tas om hand och forslas till "plattan" vid Saltsjövägen där virket kommer att hämtas av markägaren och riset att flisas av föreningen för att läggas på stigarna.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.