Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juli 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – april 2018
Nyheter – mars 2018
Nyheter – februari 2018

Kallelse till stämman 2019

Publicerad söndag 7 apr 2019, 12:18

För första gången kan vi kalla till stämman via e-post.Om ni vet med er att ni har uppgivit er e-postadress på hemsidan och ändå inte har fått mail med kallelse hör av er till s

HÄVERÖ-ÖSTERNÄS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
ÅRSSTÄMMA 2019

Häverö-Östernäs Samfällighetsförenings medlemmar kallas härmed
till ordinarie föreningsstämma
Tid: Lördagen den 18 maj 2019 kl. 10.00
Plats: Folkets Hus i Herräng
Kaffe och smörgås serveras från kl. 09.30
Välkomna!
___________________________________________________________________
Stämmohandlingar inkl. förslag till debitering för 2019 finns på föreningens hemsida
www.herrang.nu senast den 3 maj.
Handlingar i pappersversion kan också beställas av sekreteraren tel. 0175-13905 eller
e-post info1@herrang.nu.
Debiteringslängd finns att ta del av hos kassören (Gökslingan 19) eller sekreteraren
(Näsviksvägen 26) sekreterare@herrang.nu

Dagordning för Häverö-Östernäs Samfällighetsförenings föreningsstämma 2019
1. Stämmans öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av stämmofunktionärer ./.
a) ordförande för stämman
b) sekreterare för stämman
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
6. Årsredovisning för år 2018 ./.
a) Styrelsens förvaltningsberättelse
b) Resultat- och balansräkning
7. Revisorernas berättelse m.m.
a) Revisorernas berättelse ./.
b) Fastställande av resultat- och balansräkning för 2018./.
c) Disposition av resultat för 2018 ./.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Förslag från styrelsen ./.
10. Motioner ./.
11. Arvoden/ersättning ./.
a) Styrelse
b) Revisorer
c) Valberedning
12. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd. ./.
a) Inkomst- och utgiftsstat för år 2019
b) Fastställande av debiteringslängd för 2019
13. Val av styrelse och suppleanter./.
a) Beslut om antal styrelseledamöter
b) Val av styrelseledamöter
c) Val av styrelsesuppleanter
14. Val av revisorer ./.
a) Revisorer
b) Revisorssuppleanter
15. Val av valberedning
a) Fråga om val av valberedning
b) Val av valberedning och av sammankallande
16. Övriga frågor, särskilt information om röjning efter nyårsstormen
17. Meddelande om stämmoprotokollets tillgänglighet ./.
18. Avslutning
./. betyder att underlag finns i stämmohandlingarna

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.