Nyheter – augusti 2021
Nyheter – juli 2020
Nyheter – april 2020
Nyheter – mars 2020
Nyheter – oktober 2019
Nyheter – februari 2019
Nyheter – januari 2019
Nyheter – december 2018
Nyheter – oktober 2018
Nyheter – april 2018
Nyheter – mars 2018
Nyheter – februari 2018

Kallelse föreningsårsstämma 2022

Publicerad söndag 8 maj, 15:08

HÄVERÖ-ÖSTERNÄS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ÅRSSTÄMMA 2022

Häverö-Östernäs Samfällighetsförenings medlemmar kallas härmed

till ordinarie föreningsstämma

Tid: Lördagen den 28 maj 2022 kl. 10.00

Plats: Folkets Hus i Herräng

Kaffe och smörgås serveras från kl 09.30

VÄLKOMNA!

___________________________________________________________________

Stämmohandlingar finns på föreningens hemsida www.herrang.nu senast den 13 maj.

Handlingar i pappersversion kan också beställas av sekreteraren tel. 070-642 1490

eller e-post info1@herrang.nu.

Debiteringslängd finns att ta del av hos kassören (Gökslingan 19) eller sekreteraren (Näsviksvägen 26).

-----

Beklagar att numreringen i dagordningen inte stämmer med ursprungsdokumentet. Det hittar du under dokument/årsstämmor/årsstämma 2022

Dagordning för Häverö-Östernäs Samfällighetsförenings föreningsstämma 2022

 1. Stämmans öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av stämmofunktionärer
 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman

 1. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 2. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 3. Årsredovisning för år 2021 ./.
 1. Styrelsens förvaltningsberättelse
 2. Resultat och balansräkning

 1. Årsredovisning år 2021 för grönområdesfonden ./.
 2. Revisorernas berättelse m.
 1. Revisorernas berättelse ./.
 2. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2021 ./.
 3. Disposition av resultat för 2021 ./.

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Förvaltning av samfällighetsföreningen resp. av grönområdesfonden

 1. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2022 ./.
 2. Motioner ./.

Inkomna motioner från Staffan Klintberg och Ebbe Zachrisson

 1. Arvoden/ersättning ./.
 1. Styrelse
 2. Revisorer
 3. Valberedning

 1. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat samt debiteringslängd ./.
 1. Inkomst- och utgiftsstat för år 2022
 2. Fastställande av debiteringslängd

 1. Val av styrelse och suppleanter ./.
 1. Beslut om antal ledamöter
 2. Val av styrelseledamöter
 3. Val av styrelseordförande
 4. Val av styrelsesuppleanter

 1. Val av revisorer ./.
 1. Val av revisorer
 2. Val av revisorssuppleanter

 1. Val av valberedning ./.
 1. Fråga om val av valberedning
 2. Val av valberedning och sammankallande

 1. Övriga frågor
 2. Meddelande om stämmoprotokollets tillgänglighet ./.
 3. Avslutning

./. betyder att underlag finns i stämmohandlingarna

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.