GA:3 Vatten

Allmänt

Samfällighetsföreningens vattenanläggningen omfattar ett 220-tal fastigheter där område 3 och 4 har vintervatten och område 1 och 2 endast har sommarvatten. Vattnet kommer från några djupt bergborrade hål. I och med att vattnet bestrålas med UV-ljus har inget klor tillsatts, detta innebär att vattnet är en färskvara och betraktas i regelverken som livsmedel. Under 2020 installerade samfällighetsföreningen en memrananläggning av Björks Rostfria fabrikat.

Det dricksvatten som samfällighetsföreningen nu tillhandahåller klarar kraven som finns Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLFS 2001:30.

Foto: Tord Jansson

Vattentillgång

Vattentillgången är begränsad och vid en för stor användning av vatten riskerar man att utsätta området för saltinträngning men även sämre vattenkvalité. Sommartid råder det vattenbrist här som på andra platser i Roslagen, därför är det förbjudet att bevattna gräsmattor samt naturligvis inte tillåtet att fylla bassänger med föreningens vatten. Det är heller inte lämpligt att göra det från egen brunn då allt vatten kommer ifrån samma källa och kan leda till saltinträngning i alla brunnar i området. Ett antal fastigheter har anordnat egna brunnar främst inom sommarvattenområdet.

Vattenkontroll

Samfällighetsföreningens vattenanläggningen står under offentlig kontroll hos kommunen (A-vatten). Detta innebär att vi är ålagda att regelbundet ta prover från dricksvattnet, som sedan redovisas för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Om det uppstår problem med vattenreningen så meddelas tomtägarna detta genom information på samfällighetens hemsida och via e-mail.

Avloppssystem

Varje fastighet som har indraget vatten skall ha ett avloppssystem som kommunen godkänt och givit tillstånd för. Icke godkända avloppssystem äventyrar områdets grundvattentäkt och kan orsaka förorening i grannars brunnar. Kontakta kommunen för anvisningar i avloppsfrågor. De kan även svara på om Du har ett godkänt avloppssystem. Ett godkänt avloppsystem för bad och tvättvatten får sin septictank regelbundet tömd av kommunen. Det är inte tillåtet med vattentoalett såvida den inte är ansluten till en sluten tank som tömmes regelbundet. Tillstånd sökes hos kommunen för sådan installation och föreningen skall höras.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.