GA:3 Vatten

Allmänt

Vattenanläggningen omfattar ett 220-tal fastigheter där område 3 och 4 har vintervatten och område 1 och 2 endast har sommarvatten. Vattnet kommer från några djupt bergborrade hål. I och med att vattnet bestrålas med UV-ljus har inget klor tillsatts, detta innebär att vattnet är en färskvara. Vattnet behandlas med sandfilter, humusfilter för att ta bort färg, och en avhärdningsprocess (jonbyte) det senare för att göra vattnet mjukare då råvattnet är kalkhaltigt.

I kalendern uppdateras datum för öppning och stängning av sommarvattnet.

Vattentillgång

Vattentillgången är begränsad och vid en för stor användning av vatten riskerar man att utsätta området för saltinträngning men även sämre vattenkvalité. Sommartid råder det vattenbrist här som på andra platser i Roslagen, därför är det förbjudet att bevattna gräsmattor samt naturligvis inte tillåtet att fylla bassänger med föreningens vatten. Det är heller inte lämpligt att göra det från egen brunn då allt vatten kommer ifrån samma källa och kan leda till saltinträngning i alla brunnar i området. Ett antal fastigheter har anordnat egna brunnar främst inom sommarvattenområdet.

Vattenkontroll

Vattenanläggningen i området står under offentlig kontroll hos kommunen (A-vatten)vilket innebär att vi är ålagda att ta prover från dricksvattnet som sedan redovisas för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Om det uppstår problem med vattenreningen så meddelas tomtägarna genom information på anslagstavlorna.

Avloppssystem

Varje fastighet som har indraget vatten skall ha ett avloppssystem som kommunen godkänt och givit tillstånd för. Icke godkända avloppssystem äventyrar områdets grundvattentäkt och kan orsaka förorening i grannars brunnar. Kontakta kommunen för anvisningar i avloppsfrågor. De kan även svara på om Du har ett godkänt avloppssystem. Ett godkänt avloppsystem för bad och tvättvatten får sin septictank regelbundet tömd av kommunen. Det är inte tillåtet med vattentoalett såvida den inte är ansluten till en sluten tank som tömmes regelbundet. Tillstånd sökes hos kommunen för sådan installation och föreningen skall höras.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.